Stephan Kilchmann
Geschäftsführer
T 062 917 60 60
E-Mail
vCard
Rudolf Kunz
Dipl. Gipsermeister
Projektleiter saa ag
Gipsen | Isolieren | Trockenbau
T 062 822 32 44
M 079 422 07 90
E-Mail
vCard
Sebastian Schmidt
Dipl. Stuckateurmeister
Projektleiter saa ag
Gipsen | Isolieren | Trockenbau
T 062 917 60 69
M 079 815 14 14
E-Mail
vCard
Niklas Grobert
Stuckateur-Meister
Junior Bauleiter saa ag
Gipsen | Isolieren | Trockenbau
T 062 917 60 66
M 079 815 12 12
E-Mail
vCard
René Riedel
Bauleiter saa ag
Malen | Renovieren
T 062 917 60 67
M 079 815 18 18
E-Mail
vCard
Roman Saxer
Dipl. Malermeister
Projektleiter wernli maler ag
Malen | Renovieren
T 044 736 40 20
M 079 438 41 50
E-Mail
vCard
Jean-Pierre Walter
Stuckateur-Meister, Restaurator
Projektleiter wernli maler ag
Gipsen | Isolieren | Trockenbau
T 044 736 40 25
M 079 815 19 19
E-Mail
vCard
Drazenko Petrovic
Junior Bauleiter wernli maler ag
Gipsen | Isolieren | Trockenbau
T 044 736 40 29
M 079 815 16 16
E-Mail
vCard